Som udgangspunkt skal alle bygninger energimærkes
En ejendom kan godt består af flere bygninger – se BBR meddelelse på www.ois.dk

Bemærk at det er hele bygningen der energimærkes, og ikke den enkelte lejlighed/ejerlejlighed. Dog kan en enkelt enhed energimærkes i rækkehuse, selv om den kun udgør en del af en bygning.

Bygninger under 999 m² skal energimærkes inden ejerskifte eller udlejning, også hvis det kun drejer sig om udlejning af en enkelt lejlighed. Ved ejerskifte skal energimærkets karakter fremgå af salgsannoncen.

Bygninger over 1000 m2 og offentlige bygninger skal løbende være energimærket.

Der er dog undtagelser. Se dem nedenfor.

Undtagelser

§ 3. Bygninger, der ifølge registrering i BBR helt eller overvejende anvendes til følgende erhverv, er undtaget fra krav om energimærkning af bygninger:

 1. Bygninger til erhvervsmæssigproduktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding o.l. (210). Stuehuse til landbrug er dog omfattet af krav om energimærkning uanset 1. pkt. og stk. 2.
 2. Bygninger til industri, håndværk m.v. (220).
 3. El-, gas- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. (230).
 4. Anden bygning til landbrug, industri etc. (290).

Stk. 2. Hvis over halvdelen af det samlede etageareal i en bygning anvendes til formål, som er nævnt i stk. 1, er bygningen som helhed undtaget fra krav om energimærkning.

§ 4. Bygninger, der ifølge registrering i BBR anvendes til følgende formål, er undtaget fra krav om energimærkning:

 1. Kirke (410).
 2. Kolonihavehus (540).
 3. Garage med plads til et eller to køretøjer (910).
 4. Carport (920).
 5. Udhus (930).

§ 5. Følgende kategorier af bygninger er undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR:

 1. Fritliggende bygning med et bruttoareal på under 60 m2.
 2. Bygning, der ifølge parternes aftale sælges med henblik på aktuel nedrivning.
 3. Bygning, hvor det opvarmede areal højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal.
 4. Bygning, som er fredet efter bygningsfredning- og bevaringsloven.
 5. Bygning, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg og klimaskærm.

Se hele bekendtgørelsen her: BEK nr 673 af 25/06/2012