Vi opsætter måleudstyr til registrering af CO2.

Ved løbende at registrerer CO2 i et møde- eller undervisningslokale, kan det konstateres om et ventilationsanlæg opfylder lovens krav. Hvis der er naturlig ventilation kan det konstateres om det evt. er nødvendigt at opsætte et ventilationsanlæg.

Resultaterne kan løbende aflæses på internettet så længe måleudstyret er monterer.

Der er i Bygningsreglement 2010 givet mulighed for at behovstyre ventilation. Dette giver mulighed for store besparelser på såvel el- som varmeforbrug. En analyse af CO2 i lokalet kan danne grundlag for en sådan besparelse.

Pris

Vi tilbyder at opsætte måleudstyr, der løbende måler CO2, temperatur og luftfugtighed i en periode på 14 dage for kun 2.000,00 kr.

Prisen er excl. moms og kørsel.

Måleudstyret kan også installeres permanent.

Indhent tilbud

Uddrag af bygningsreglement 2010


6.3.1.3 stk. 2

Undervisningsrum i skoler og lignende skal ventileres med et ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding.

Indblæsningen med udeluft og udsugningen skal i normalklasserum være mindst 5 l/s pr. person, samt 0,35 l/s pr. m² gulv, samtidig skal det sikres at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1 pct. CO2.

Hvis der benyttes et ventilationsanlæg med behovsstyret ventilation, kan der afviges fra de angivne luftmængder, når der er reduceret behov. Dog må ventilationen i brugstiden ikke være mindre end 0,35 l/s pr. m² etageareal.

Ved benyttelse af særlige byggetekniske tiltag, som fx større rumvoluminer pr. person, brug af flere udluftningsmuligheder, herunder muligheder for tværventilation, kan kravet om mekanisk ventilation fraviges under forudsætning af, at der kan opretholdes et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima.